Vzdělávání v oblasti
myslivosti a přírody
Vzdělávání v oblasti myslivosti a přírody

4. Posuzování věku ulovené a uhynulé zvěře; Úprava a hodnocení trofejí

Ing. Zdeněk Vala, Ph.D.
Ústav ochrany lesů a myslivosti

POSUZOVÁNÍ VĚKU ULOVENÉ SPÁRKATÉ ZVĚŘE
 • dle stupně vývoje a úbrusu chrupu
 • dle ročních vrubů na toulcích
 • dle velikosti a fyzické vyspělosti těla
 • dle pevnosti a stupně zkostnatění lebečních švů
 • dle osifikace chrupavek a vaziva
 • dle pevnosti pánevní spony při vyvrhování

Metody určování věku

Biegrova metoda
     Řezáky se v souladu s funkcí, kterou vykonávají, výrazně opotřebovávají. Opotřebením dochází k úbrusu a snížení korunky. Tím se výrazně mění poměr délky krčku těchto zubů a výšky korunky, a také úhel který svírá osa řezáku s osou spodní čelisti. Následkem snižování se staví řezáky stále kolměji k patru, aby byl zachován jejich styk s horním patrem. Tyto změny v závislosti na věku popsal Bieger (1941).
 
1způsob měření úhlu, 2věk 3 až 4 roky, 3 – věk 5 až 6 let, 4věk 9 až 10 let, 5věk 11 až 13 let.
(Lochmann)

Budenzova metoda
     Tato metoda sleduje poslední sloupek trojdílného M3, který má poněkud odlišnou stavbu než zbytek Molarů. Bylo prokázáno, že opotřebení této části M3 má jisté zákonitosti a probíhá v přímé závislosti na věku. Budenz (1965).
 

Změny třetího sloupku M3 v závislosti na věku

Eidmannova metoda
     Eidmann (1932), tato metoda je založena na postupném ukládání náhradního dentinu. Který tvoří pravidelné roční vrstvy, letokruhy. U trvalých řezáků dochází postupně k opotřebovávání korunek, jejich výška klesá a mohlo by tak dojít až k otevření zubní dutiny. Tomu zabraňuje pravidelné vytváření dentinových vrstev, které se tvoří ve špičce pulpy a postupuji směrem ke kořenové částí zubu. Náhradní dentin se usazuje ve světlejších i tmavších vrstvách. Vrstvy náhradního dentinu jsou nejlépe patrné na prvních řezácích I1 které jsou z řezáků největší a mají i největší zubní dutinu.
 
Mitchellova metoda
     Mitchell (1963) se věnoval ukládání vrstev náhradního zubního cementu mezi kořeny čtvrté stoličky. a že nejsilnější vrstva těchto cementových pásem je mezi kořeny ve střední části, přímo pod korunkou. Cementová vrstva vytlačuje zub z lůžka, a tak se vyrovnává snížení způsobené opotřebováváním korunky. Rozeznávání ročních přírůstků této cementové vrstvy je u jednotlivých stoliček rozdílné, nejsnazší je u čtvrté stoličky.
      Důležitou součástí metody je určení konstanty, kterou musíme připočíst k počtu ročních vrstev náhradního cementu, abychom zjistili věk uloveného kusu zvěře. (trvalý M1).
      Při dobré čitelnosti ročních vrstev je možné touto metodou určit věk s přesností až na půl roku, a že je možné zhruba určit dobu ulovení.

 

Osifikace kostí

Spojení kostí klínových a lebečních
 • Osifikace kosti lebeční a klínové +- do jednoho roku stáří
 • Osifikace obou částí kostí klínových asi v 5 letech
 • Osifikace nosní přepážky (Rajnik, 78)
  • 1 rok         0
  • 2 rok       2/10
  • 5 rok       5/10
  • 9 rok       9/10

Opotřebení chrupu

V praxi nejpoužívanější metoda
 • S přibývajícím věkem se korunky obrušují (ztráta ostrých hran), dentinová kresba se rozšiřuje a podélná rýha mizí
 • M1 ve čtyřech letech dochází k úbrusu sloupečku, který je na vnější straně mezi první a druhou polovinou M1
 • Stáří se dá určit do 89 let pak již jen odhad

Srnčí zvěř
 • Vývoj chrupu
  • 8. měsíc začíná výměna řezáků a špičáků
  • 11. měsíc výměna P1–P3 (P3 trojdílná se mění na dvoudílnou)
  • výměna mléčného chrupu končí +- v 13 měsíci (M3 trojdílná)
 • Paroží nelze považovat za směrodatný znak pro určení věku
 • Tři výsady neznamenají 3 roky
 • Šesterák může být i 1–2letý srnec, tak jako 8letý může být knoflíkář
   
Jelení zvěř
 • Vývoj chrupu
  • ve 4. měsíci je úplný mléčný chrup (3. stolička je trojdílná)
  • 8. měsíc (leden) vyrůstá čtvrtá stolička
  • 13. měsíc (červen) vyrůstá pátá stolička
  • od 16 měsíce začíná výměna mléčného chrupu a končí ve 30. měsíci (M3)
 • Paroží není znakem pro určování věku

           6 let                                                                             7 let                     

Daňčí zvěř
 • Vývoj chrupu
  • mléčný chrup již při narození
  • 5–6. měsíc vyrůstá čtvrtá stolička již trvalá
  • 25. měsíc končí výměna mléčného chrupu
    
Mufloní a kamzičí zvěř
 • Vývoj chrupu
  • velmi proměnlivý spíše jako pomocný údaj
  • do stáří 1 roku dochází k výměně mléčných stoliček M1, M2 za trvalé
  • M3 se vymění kolem 32 měsíce života
  • 19–35. měsíc výměna řezáku I1–I3
  • kolem 27 měsíce dochází k výměně P1–P3
  • výměna mléčného chrupu končí +- v 45. měsíci výměnou špičáku C
    
 • Určení věku dle toulců
  • dle růstu a délky toulců
   Pozor velmi individuální, může se v každé populaci lišit, závisí na místních podmínkách (úživnosti)
  • dle ročních vrubů
   Úživnost ovlivní viditelnost vrubů pokud celoročně krmíme je rozdíl mezi přírůstem v létě a zimě téměř neznatelný
    
Černá zvěř
 • Sele do 31. 3.
 • Lončák od 1.4. a vyvinutá trvalá M2 rovněž dochází k výměně třetí mléčné předstoličky, která je trojdílná za trvalou, dvoudílnou
  • Protože jsou v době metání značné rozdíly, může být lončák starý 8 měsíců, byl-li metán v červenci, ale také 15 měsíců, byl-li metán již v lednu.
 • V mléčném chrupu má sele 28 zubů, které během dospívání vypadávají a jsou nahrazovány zuby trvalými. Vzorec mléčného chrupu je 3. 1. 3. / 3. 1. 3.
 • Čtvrtá, pátá a šestá stolička (M1, M2, M3) a první nestálá předstolička (P1a), nazývaná mezerník vyrůstají jako zuby trvalé.
 • Trvalý chrup černé zvěře je 3. 1. 4 . 3 / 3. 1. 4. 3, přičemž výměna chrupu je dokončena přibližně ve věku dvou let.
Sele má při narození 8 zubů, z toho 4 vnější řezáky i3 , tzv. krajáky a 4 špičáky.
 
                                                Charakteristika vývoje chrupu černé zvěře (podle Lochmana)
Stáří
v měsících
            Řezáky                           Špičáky                           Stoličky              
3 – 4  vnější pár i3 má tvar kolíčků  mléčné dole i nahoře,
 mají tvar kolíčků
 třetí p3 dole je třídílná
5 – 10  vnitřní i1 a prostřední i2 pár v jedné rovině,
 průměr zubu 4–5 mm
 mléčné nahoře i dole,
 mají tvar kolíčků
 předposlední stolička dole p3 je třídílná 
10 – 12  výměna vnějších i3 řezáků, po vypadnutí kolíčkovitých
 mléčných zubů je často vidět rostoucí zuby trvalé
 výměna špičáků  
12 – 14  vnější řezáky i3 nejsou, kolíčkovité  nejsou kolíčkovité  třídílná stoličky p3 dole je silně
 opotřebována, začíná se vyměňovat
14 – 16  výměna vnitřních i1 dolních řezáků,
 zřetelně patrné rozdíly v jejich délce
   výměna třídílné mléčné stoličky p3
 a obou mléčných stoliček před ní (p1 + p2)
18 – 20  výměna obou prostředních řezáků i2, zuby netvoří přímku    žádná stolička není třídílná
21 – 24  hrot prostředního I2 řezáku nejeví stopy opotřebení,
 v horní části je zub 6–7 mm široký
   prořezává se poslední stolička,
 která je značně velká M3
24 a více  chrup je úplný    poslední stolička M3 často částečně
 ukryta v dásni

 
Hodnocení věku bachyní (Babička, 1984)
Věk Největší šířka háků Šířka zubního kanálku
2  u zubního kanálku  po celou šířku
3  uprostřed háku 5 – 6 mm
4  před úbrusem 4 mm
5  těsně před úbrusem 2,5 mm
6  těsně před úbrusem 1,5 mm
7  u úbrusu do 1 mm
8  u úbrusu nepatrný
9 a více  u úbrusu uzavřen

Metodu k odhadu věku kňourů podle délky a obrusné plochy na páráku
popsal Bieger (1935) a uvádí tyto rozměry:
Stáří Délka páráku v cm Délka obrusné plochy v cm
2 – 3  14 – 15  2,7 – 3,5
3 – 4  15 – 16,5 3,5 – 4,0
4 – 5  16,5 – 18 4,0 – 5,0
5 – 6  18 – 20 5,0 – 5,8
6 – 7  20 – 21 5,8 – 6,0
7 a starší  21 + 6,0 +

Na základě vypočtených indexů sestavil Brandt (1961)
tabulku k určování stáří kňourů:
Stáří
(roků)
Párák
(Index)
Klekták
(Index)
lončák 1,80 1,45
2 – 3 1,50  1,25
3 – 4 1,35 1,14
4 – 5 1,25 1,05
5 – 6 1,17 1,00
6 – 7 1,10 0,97
7 – 8 1,06 0,94
8 – 9 1,04 0,92
9 – 10 1,02 0,90
10 a více  1,00 0,88
I = průměr na kořeni páráku: průměr na hraně obrusné plochy
 
Dubova metoda
     Je založena na tom, že lebka s přibývajícím věkem mění svoji velikost a chrup se posunuje poněkud dopředu. Tím se mění i postavení lícního hrbolu na jařmové kosti nad poslední stoličkou M3.
     S přibývajícím věkem protíná kolmice mezi osou chrupu a „trnem“ poslední stoličku stále dál.
Zajíc polní
 • Stupeň zkostnatění epifýzy loketních kostí
  • Přibližně kolem 8.–12. měsíce života mizí na dolním konci loketní kosti zajíce chrupavčitý hrbolek spojující diafýzu s distální epifýzou
  • Lze u mladého zajíce snadno nahmatat při ohnutí předního běhu do pravého úhlu cca 2 cm na ohybem
    
 • Laboratorní metoda
  • Váha oční čočky
    
 • Dle stupně fyzického vývoje
  • Pozor, hmotnost není určující, může být projevem nemoci!
 • Ostatní metody – nejsou přesné
  • Pevnost slechů
  • Pevnost čelní kosti
  • Natržení slechů
  • Lámání běhů
    
Bažant obecný
    
Pro praxi stačí rozlišit:
 • Bažanta do 1 roku
 • Bažanta nad 1 rok
Starší zvěř je již ve volné přírodě poměrně vzácná.

 
Určování věku u bažanta
 • dle Fabriciova váčku (bursa Fabricii)
  • do 9 měsíců je asi 1 cm hluboká
  • od 9 měsíců tento váček mizí
    
 • dle délky a tvaru ostruhy
 • dle délky klínu (jen u velmi mladé zvěře, pozor na přepeřování)
 • dle zbarvení klovce, duhovky
 
Koroptev
 • dle Fabriciova váčku (bursa Fabricii)
 • dle vybarvení a tvaru letek
  • letošní mají znatelně špičaté juvenilní pera v letkách
  • začátkem roku (leden) vypelichají až na poslední dvě a nahradí je zaoblená pera
  • od 15 měsíců (září) jsou již nahrazovány pery se zaoblenými konci


ÚPRAVA TROFEJÍ

Preparace
 • Nejlépe odvézt celý ulovený kus k preparaci, preparátor si sám odborně stáhne kůži a oddělí lebku.
 • Případně vést řez od lebky po horní straně krku až za lopatky dále podél běhu dolů.
 • Důležité pro preparaci na dlouhém krku nevést řez po spodní straně krku a před plecemi.

Preparace lebky
 • Stáhnutí kůže a odstranění části svalstva, světel a mozku
 • Odmočení ve vodě 1–3 dny, důležité vodu často měnit
 • Vyvaření ve vodě
 • Odstranění svaloviny a vaziva
 • Očistění jemným kartáčkem pod proudem vlažné vody
   
Bělení trofejí

Peroxidem o koncentraci 3–33 %
 • Potíráním
 • Pomocí rozprašovače
 • Obalením vatou namočenou v peroxidu
 • Namočením do peroxidové lázně
 • Krátkým povařením ve vodě s přídaným 33% peroxidem (cca na 1 l vody – 2 polévkové lžíce peroxidu)
   
HODNOCENÍ TROFEJÍ
 
Bodové limity pro význačné trofeje (podle metodiky bodování CIC)
&
Bodové limity pro udělování medailí trofejím jednotlivých druhů zvěře (podle metodiky bodování CIC)
   Druh zvěře    Bronzová
medaile
 Stříbrná
medaile
Zlatá
medaile
Nejnižší bodová hodnota
(v bodech CIC)
pro význačnou trofej
Kamzík horský – kamzice 95,00 – 99,99 100,00 – 104,99 105+ 110
Kamzík horský – kamzík 100,00 – 104,99  105,00 – 109,99 110+ 
Srnec obecný 105,00 – 114,99 115,00 – 129,99 130+ 140
Kňour 110,00 – 114,99 115,00 – 119,99 120+ 125
Daněk evropský 160,00 – 169,99 170,00 – 179,99 180+ 190
Jelen evropský 170,00 – 189,99 190,00 – 209,99 210+ 215
Muflon 185,00 – 194,99 195,00 – 204,99 205+ 225
Sika kjúšúský 225,00 – 239,99 240,00 – 254,99 255+ 260
Jelenec běloocasý 260,00 – 279,99 280,00 – 299,99 300+ 300
Sika Dybowského 300,00 – 349,99 350,00 – 399,99 400+ 400


Jelen
 • Délka lodyh
 • Délka očníku
 • Délka opěráku
 • Obvody růží
 • Obvody lodyh dolní
 • Obvody lodyh horní
 • Hmotnost vyschlého paroží
 • Rozloha  
 • Počet výsad 
 • Barva
 • Nadočník                                                     
 • Koruna
 • Srážkové body za: postavení lodyh, jejich nesouměrnost, asymetrii,
  nepravidelnost očníků, nadočníků a opěráků, abnormální výsady


Daněk
 • Délka lodyh
 • Délka očníku
 • Délka lopat
 • Šířka lopat
 • Obvody růží
 • Obvody lodyh – mezi očníkem a opěrákem na nejslabším místě
 • Obvody lodyh – mezi opěrákem a lopatou na nejslabším místě
 • Hmotnost vyschlého paroží
 • Přirážky za: barvu, krajkování,vyspělost, tvar a pravidelnost
 • Srážkové body za: nedostatečnou rozlohu, vady lopat (kapří, trojúhelníkové, rozeklané lopaty, vady okrajů lopat, nepravidelnost a deformace       
Srnec
 • Délka lodyh
 • Hmotnost parůžků
 • Objem parůžků
 • Rozlohu
 • Vzhledové body za: barvu, perlení, růže, hroty a vyspělost výsad
 • Srážky za: nepravidelnost a deformace    
Muflon
 • Délky toulců
 • Obvody toulců v první, druhé a třetí třetině
 • Rozloha toulců
 • Přirážky za: barvu, vrubování, vinutí
 • Srážky za: zarůstavost, asymetrii, příliš úzké či široké vinutí, odlupčivost
 • Je-li rozdíl mezi rozlohou a rozpětím menší než 0,7, považují se toulce za abnormální a nehodnotí se
Černá zvěř
 • Délka páráků
 • Šířka páráků
 • Obvody klektáků
 • Přirážky páráky – max. 2 body a to za: zbarvení úbrusu, stejnoměrné vyklenutí horní a vnější plochy páráku, velikost úbrusu, tvar špičky, kruhovité zakřivení
 • Přirážky klektáky – max. 3 body a to za: tmavohnědé až černé zbarvení úbrusu na jednom klektáku, zakřivení klektáku
 • Srážky 0–10 bodů za: úbrus páráků, nesouměrnost páráků a klektáků a nepoměrnost mezi páráky a klektáky
   
Lebky šelem
 • Měří se přesným posuvným měřítkem
 • Délka lebky
 • Šířka lebky
 • Součet obou hodnot udává bodovou hodnotu lebky
 
Kůže šelem

Medvěd
 • Délka kožešiny od špičky čenichu ke konci kelky
 • Šířka kožešiny na nejužším místě
 • Vzhledové body
Formule: [(a . b)/100] + c
 
Vlk
 • Délka kožešiny v cm od špičky čenichu až ke kořeni oháňky
 • Šířka kožešiny v cm na nejužším místě
 • Vzhledové body
Formule: [(a . b)/100] + c
 
 
  
 

 

Elektronické knihy
nečekejte na pošťáka

Hledáte něco jiného?
stovky položek najdete v e-shopu

Chcete si uložit k tématu poznámku?

přihlaste se
- partneři -
OK
ANO   NE