Vzdělávání v oblasti
myslivosti a přírody
Vzdělávání v oblasti myslivosti a přírody

Druckvo, spol. s r.o.
Táboritská 1000/23
130 00 Praha 3
IČ: 48113476 DIČ: CZ 48113476
Společnost je registrována v obchodním rejstříku vedeným Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 16486
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. - pobočka Praha - olšanská, č.ú.: 174828588/0300

1. Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky popisují běžnou obchodní spolupráci mezi kupujícím a prodávajícím. Jsou v platném znění zveřejněny na webových stránkách www.penzum.cz. Prodávající si vyhrazuje právo na jejich změnu.

2. Podmínky objednávky, platební a dodací podmínky

2.1. Objednávka zboží

Zboží lze objednat několika způsoby

 • Prostřednictvím www stránek prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na objednávky pořízené z www stránek uplatnit speciální slevy či nabídnout produkty, které jsou u ostatních forem objednávky nedostupné.
 • Telefonicky na čísle 267 092 845.
 • E-mailem na e-mailovou adresu penzum@druckvo.cz
 • Faxem na číslo 267 092 846
 • Poštou na adresu kanceláře prodávajícího (viz výše)

Objednávky musí obsahovat fakturační adresu, dodací adresu, způsob platby, dopravy, kontakt na kupujícího, název zboží a počet kusů. V případě telefonické objednávky je třeba jednoznačně definovat veškeré důležité informace, aby se zamezilo jakýmkoli nedorozuměním při plnění objednávky. Prodávající ke každému zboží zakoupenému u firmy přikládá fakturu, která slouží zároveň jako list záruční. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem firmy Druckvo, spol. s.r.o. a potvrzuje, že byl s nimi seznámen.

2.2. Platební podmínky

Způsob platby a doba, po kterou prodávající respektuje nabízené ceny, jsou uvedené na nabídce.

 • Platba v hotovosti v místě odběru zboží
 • Přepravci při převzetí zboží (na dobírku)
 • Platba bankovním převodem

Platba uskutečněná kupujícím se pokládá za splněnou v okamžiku zaplacení. Zaplacením se rozumí splnění platební povinnosti plynoucí z kupní smlouvy. Okamžikem splnění se počítá den, kdy na bankovní účet prodávajícího byla z peněžních prostředků kupujícího připsána částka uvedená na kupní smlouvě. V případě platby ze zahraničí platí veškeré poplatky odběratel, částka připsaná na účet se musí shodovat s kupní smlouvou.

Kupující nemá právo zadržovat žádnou platbu, k níž je povinen podle výše uvedených podmínek, ani provádět zápočet svých případných peněžních protinároků na pohledávku prodávajícího. Až do doby úplného zaplacení kupní ceny zboží má prodávající vyhrazeno jeho úplné vlastnictví.

Stálým obchodním partnerům nabízíme možnost sjednání odběru zboží na fakturu.

U větších odběratelů nebo v případě velkého jednorázového odběru stanovujeme ceny individuálně.

Informace o cenách

Ceny našeho zboží aktualizujeme v případě jejich změny, naleznete je na našich webových stránkách www.penzum.cz. Změna cen vyhrazena.

2.3. Dodací podmínky

2.3.1. Produkty zobrazované na stránkách prodávajícího nemusí být momentálně k dispozici.

Odkazy na takové produkty a služby na stránce mají pouze informační charakter a neznamenají, ani nezaručují, že tyto produkty a služby budou v danou dobu skladem. U společnosti Druckvo, spol. s.r.o. si musíte ověřit, zda jsou konkrétní produkty k dispozici

V obsahu www stránek se mohou vyskytnout technické nepřesnosti či tiskové chyby. Společnost Druckvo, spol. s r.o. si vyhrazuje právo kontrolovat obsah a v případě potřeby takové chyby bez oznámení opravovat.

Prodávající nenese žádnou odpovědnost v případě nedodání zboží či opožděné dodání zboží, a to zejména při importu zboží v případě ztráty zásilky, prodloužené doby pro celní odbavení. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za vícenáklady s nedoručením zásilky spojené. Dle požadavku kupujícího vrátí prodávající částku zaplacenou za zboží předem či zboží dodá dle níže uvedených Dopravních podmínek.

2.3.2. Pokud je zboží skladem, je odesíláno na adresu kupujícího obvykle do 7 dnů od doručení objednávky.

Pokud skladem není, je kupující informován a zboží bude odesláno ihned jakmile je k dispozici. Hmotnost jednotlivé zásilky nepřesáhne 15kg, jinak je dodávka rozdělena do více kusů.

2.3.3. Doprava, dopravní podmínky - expedice zboží

 • Osobní odběr přímo na sídle naší firmy: Druckvo, spol.s r.o., Táboritská 1000/23, 130 00 Praha 3
 • Dodávka spediční nebo kurýrní firmou - Česká pošta a případně některá z kurýrních společností

Při tuzemské dopravě účtujeme odpovídající dopravné a v případě dobírky i doběrečné v souladu se zobrazenou částkou na objednávce. V případě dopravy do zahraničí si vyhrazujeme právo dopravné po dohodě s objednávajícím upřesnit.

Zboží je všech případech připojištěno minimálně na fakturovanou částku.

Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem firmy Druckvo, spol. s r.o. a potvrzuje, že byl s nimi seznámen.

2.3.4. Vrácení zboží neodpovídajícího objednávce

Pokud koncový zákazník objednává zboží prostřednictvím www stránek prodávajícího, následně je mu zboží dodáno spediční firmou a pokud dodané zboží a podmínky dodávky neodpovídají objednávce, kupující je oprávněn zboží zaslat nepoškozené, neotevřené a kompletní v originálním balení zpět včetně pořizovacího dokladu tak, aby nejpozději do 7. kalendářního dne bylo přijato na skladě prodávajícího. Na vrácené zboží prodávající vystaví do 7 kalendářních dnů od data přijetí zboží dobropis. Poté prodávající vrátí kupujícímu částku hodnoty zboží prostřednictvím České pošty - složenkou na uvedenou adresu kupujícího nebo na uvedený bankovní účet kupujícího. Při přijetí kompletního, nepoškozeného zboží bude vráceno 100% uhrazené částky, pokud bude zboží nekompletní a poškozené, prodávající je oprávněn snížit MINIMÁLNĚ o 20% celkovou částku bez DPH, skutečná částka snížení bude stanovena dle stavu zboží v okamžiku převzetí. Dopravní náklady se nevracejí.

Pokud zboží není vráceno ve lhůtě nebo je vráceno poškozené, nekompletní či není v originálním balení, vyhrazuje si prodávající právo jej nepřijmout nebo účtovat vzniklé náklady.

2.3.5. Vrácení zboží bez udání důvodu

V souladu s reklamačním řádem a zákonem 367/2000Sb může spotřebitel vrátit zboží bez udání důvodu do 14 dnů od koupě. Toto ustanovení se týká pouze zboží zaslaného, nikoliv zboží, které bylo zakoupeno osobním odběrem.

Druckvo, spol. s r.o., se zavazuje oznámit spotřebiteli do 30 dnů od data doručení vraceného zboží na jeho adresu, zda byly splněny všechny podmínky pro vrácení zboží a bude-li žádosti vyhověno.

Upozornění: Lhůta na vrácení zboží je zákonem poskytnuta proto, aby měl zákazník dostatek času zásilku odeslat zpět, pokud tak nemůže udělat ihned po převzetí. Tato 14denní lhůta není určena k testování zboží, takové chování není v souladu s níže uvedenými podmínkami pro vrácení zboží.

Aby bylo zboží přijato zpět, musí být splněny tyto podmínky:

 • Zboží musí být vráceno kompletní a v původním stavu, včetně originálních obalů
 • Zboží ani obal nesmí být jakkoliv poškozeny
 • Zboží nesmí jevit známky opotřebení a používání
 • V záručním listě výrobce nesmí být zákazníkem doplněno datum převzetí zboží (datum prodeje)

3. Reklamace

Na veškeré zboží dodávané společností Druckvo, spol. s r.o. se vztahuje zákonná záruka. Tiskopisy, které pozbyly platnosti z důvodů změny právních předpisů nelze reklamovat. Reklamaci lze uplatnit osobně, telefonicky, písemně nebo elektronickou poštou. V případě odlišné záruční lhůty je tato uvedena na nákupním dokladu.

Zboží zasílané k reklamaci musí být úplné a v originálních obalech, musí být s kompletní dokumentací, doplňky a softwarem a nesmí být na něm žádné další nálepky nebo popisky od kupujícího.

3.1. Ručení za vady zboží

Záruka se vztahuje na výrobní závady a vady materiálu. Nárok na záruční opravu nevzniká v případě vad vyvolaných přepravou, běžným opotřebováním, nesprávnou manipulací, úmyslným poškozením či nedodržením provozních a technických podmínek výrobce, neodbornou instalací, nepoužití spojení, které doporučil výrobce. Záruční lhůta začíná běžet od předání zboží kupujícímu, nebo předání zboží prvnímu veřejnému přepravci.

3.2. Reklamační nároky

Kupující kromě nároků na odstranění vad, za něž odpovídá prodávající, resp. přímo výrobce, nemá nárok na náhradu škod, které byly vyvolané přímo nebo nepřímo existencí vady výrobku (zboží).

3.3. Reklamační řád

3.3.1. Druckvo, spol. s r.o. vyřizuje standardní reklamace v době přiměřené dlouhé pro vyřízení reklamace ode dne přijetí vadného zboží do reklamačním oddělení.

Kontakty na reklamační oddělení: kancelar@druckvo.cz, tel. 267 092 845, fax 267 092 846.

Na použité zboží (zboží repasované, zboží opravované) se nevztahuje žádná záruka, pokud není na nákupním dokladu uvedeno jinak.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:

 • Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
 • Porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou - poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
 • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému prostředí.
 • Neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
 • Pokud se závada projevuje u zboží, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
 • Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
 • Provedením neoprávněného zásahu do zařízení či jiných úprav bez svolení prodávajícího.
 • Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.
 • Zboží bylo poškozeno živly.

V případě neoprávněné reklamace bude prodávající účtovat veškeré náklady spojené s opravou a testováním. Zboží je kupujícímu zpět zasláno buď na dobírku nebo po zaplacení faktury, při osobním odběru bude faktura zaplacena v hotovosti. Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry.

Kupující je povinen:

 • Zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, to je po převzetí zboží od prodávajícího a v případě odeslání zboží, po jeho předání dopravci na dohodnutém místě a není-li místo určeno, po předání zboží prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení.
 • Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo jinak nezajistí, aby bylo prohlédnuto v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nárok z vad zjistitelných při této prohlídce, pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu škody na zboží. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče.
 • Oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které bylo možno při odborné prohlídce zjistit. V případě výskytu vad, které představují podstatné porušení kupní smlouvy prodávajícím může kupující uplatnit nárok na výměnu zboží, a to do 3 dnů od vystavení dodacího listu.
 • V případě zjištění rozdílu v množství nebo druhu dodávaného zboží mezi údaji na dodacím listu a skutečně dodaným zbožím, je nutno podat do druhého pracovního dne od zjištění této skutečnosti zprávu prodávajícímu o tomto rozdílu, a to na místo odkud bylo toto zboží expedováno. Místo expedice je uvedeno na dodacím listě. Vady, které existovaly v době přechodu nebezpečí škody na zboží, avšak projevily se později, je kupující povinen oznámit prodávajícímu ihned poté, kdy vady mohly být zjištěny při vynaložení odborné péče.
 • Při převzetí zboží a jeho prohlídce provést kontrolu sériových čísel zboží a sériových čísel vyznačených na dodacím listě a pokud zjistí rozdíl kontaktovat do druhého pracovního dne prodávajícího. Prodávající zajistí odstranění vzniklého rozdílu a zaslání opraveného dodacího listu. Při nedodržení tohoto postupu se kupující vystavuje nebezpečí, že vzhledem k rozdílu mezi sériovým číslem zboží a sériovým číslem uvedeným na dodacím listě nebude jeho reklamace uznána.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část, jestliže nebude schopen požadované zboží dodat ve smluvené kvalitě, množství a nebo ceně, nebo v případě, že objednávka bude vykazovat závažné nedostatky, které budou znemožňovat uskutečnění obchodu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se oba dohodnou.

4. Bazar

Na stránky Penzum.cz lze vložit pouze inzeráty soukromého charakteru. Provozovatel Druckvo, spol. s r.o. nijak neručí za jejich obsah a ani za kvalitu prodávaného zboží. Neposkytuje tedy ani záruku a nákupem v bazaru Penzum.cz nevzniká ani žádný nárok na jakoukoliv náhradu škody vzniklou tímto nákupem, jakoukoliv vadou zboží, nebo nedodržením závazků kterékoliv strany. Provozovatel si vyhrazuje právo jakýkoliv inzerát kdykoliv a bez udání důvodu smazat bez nároku na náhradu a bez možnosti inzerenta vymoci si jakoukoliv cestou opětovné uveřejnění.

4. Fórum

Provozovatel Druckvo, spol. s r.o. nijak neručí za výroky zveřejněné na fóru penzum.cz a veškeré výroky nijak, pokud není uvedeno jinak, nevyjadřují názor ani postoj provozovatele. Provozovatel si vyhrazuje právo jakýkoliv příspěvek kdykoliv a bez udání důvodu smazat bez nároku na náhradu a bez možnosti inzerenta vymoci si jakoukoliv cestou opětovné uveřejnění.


Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu,
svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR(Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?
Jsme společnost Druckvo, spol. s r.o., IČO 48113476 se sídlem Táboritská 1000/23, Praha 3, která provozuje prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.penzum.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovány a za jakým účelem, po jakou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. Čísle 267 092 845, nebo na emailu info@penzum.cz.

Rozsah osobních údajů a účely zpracování
Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):
- poskytování služeb, plnění smlouvy, vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, adresa, jméno, telefon nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zasílání přístupu do aplikace, zasílání informací, dodání zboží atd.)
- vedení účetnictví
Jste-li zákazník, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.
- marketing- zasílání newsletterů
  Vaše osobní údaje (email a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu - zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají a to po neohraničenou dobu.

Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po neohraničenou dobu od udělení.
V obou případech můžete tento souhlas odvolat zasláním zprávy na e-mail info@penzum.cz.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchovávání, nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies
Při procházení našich/mých webových stránek zaznamenáváme vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.
Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.
Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.
Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako by byli naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám
K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci.
Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii, nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů
V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu info@penzum.cz
Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.
Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.
Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost
Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup - jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě.
Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)
Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 30 dní.
V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnosti Úřadu na ochranu osobních údajů
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení
E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.
Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů zasláním zprávy na e-mail info@penzum.cz, nebo odpovědí na zaslanou zprávu s jasným textem NEZASÍLAT.

Mlčenlivost
Dovolujeme si Vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018
 

Košík
Váš nákup

nákupní košík je prázdný

Informace
Užitečné informace

- partneři -
OK
ANO   NE