Vzdělávání v oblasti
myslivosti a přírody
Vzdělávání v oblasti myslivosti a přírody

Publikace a knihy

Kniha by neměla chybět v knihovnách chovatelů pointerů, lovců i milovníků psů všech plemen vyšlechtěných k lovu. Z anglického originálu vydaného v roce 1902 do francouzštiny přeložil roce 1906 BARON JAUBERT, do češtiny z francouzského překladu v roce 2017 přeložila Hana Dvořáková. V úvodu knihy kynolog, iniciátor a mecenáš tohoto vydání MUDr. Vlastimil Novotný uvádí: „Tato kniha jistě není určena široké veřejnosti, ale možná osloví opravdové chovatele a vyvolá u nich zamyšlení nad podstatou chovu stavěcích psů a loveckých psů vůbec.

499 detail
Skladem
Skladem

Bibliofilie obsahující stará „múdra“ našich předků byla vytvořena s pokorným přístupem k přírodě a myslivosti.   Motivací autora k sestavení tohoto díla byla snaha zachovat a předat tato „múdra“, aby neupadla v zapomnění. Místem sběru, mimo starší mysliveckou literaturu, je většinou Jihovýchodní Morava s výraznými regiony Valašska a Slovácka. Proto je většina rčení a přísloví v místním nářečí, což mimo jiné ukazuje bohatost a krásu našeho jazyka.

146 detail
Skladem Novinka
Skladem Novinka

Nové a v praxi ověřené poznatky z oblasti loveckých zbraní, střeliva, balistiky, optiky a zdravovědy Předložená publikace poskytuje ucelený soubor znalostí pro používání zbraní. Používání střelných zbraní a lov zvěře odstřelem je součástí optimalizace chovu zvěře. Proto jsou v této publikaci shrnuty současné poznatky o střelných zbraních a jejich používání k lovu zvěře. Kolektiv autorů těchto skript je složen z odborníků, kteří se problematice střelectví věnují, často i profesně, celý život.  

599 detail
Skladem
Skladem

Nové upravené vydání skript vytvořených ve spolupráci našeho vydavatelství a České zemědělské univerzity v Praze, fakulty lesnické a dřevařské. Kromě mnoha úprav jsou doplněna o re-tisk první Mysliceké mluvy od Františka Špatného z roku 1876. Tím se může pochlubit jen málo sběratelů staré odborné literatury a ještě méně knihoven. Skripta jsou určena nejen vysokoškolským studentům, ale všem zájemcům o myslivost a trvale udržitelné hospodaření se zvěří jako obnovitelným přírodním zdrojem. Prvním učebním textem vydaným Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU a vydavatelstvím Druckvo je „Úvod do myslivosti – historie, zvyky, tradice“ mající za úkol vysvětlit a přiblížit vznik, smysl a společenskou úlohu české myslivosti, která se díky svému významu, stala součástí Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky podle příkazu ministra kultury ČR č. 41/2008 a podle metodického pokynu MK čj. 3161/2009 – ORNK a rozhodnutím ministryně kultury ČR spis. zn. MI-S 18278 ze dne 23. 12. 2011. Mimo klasickou výuku předmětu myslivost je možné na FLD studovat speciální bakalářský studijní obor „Provoz a řízení myslivosti“, případně též doktorský studijní program se zaměřením na ochranu lesa a myslivost. Pro hlubší studium myslivosti jsou postupně vydávána specializovaná skripta z jednotlivých odborných disciplín zahrnujících široké spektrum činností nezbytných pro zvládnutí tak složitého oboru, jakým myslivost je.

351 detail
Skladem Novinka
Skladem Novinka

Skripta vytvořená ve spolupráci našeho vydavatelství a České zemědělské univerzity v Praze, fakulty lesnické a dřevařské. Určená jsou nejen vysokoškolským studentům, ale všem zájemcům o myslivost a trvale udržitelné hospodaření se zvěří jako obnovitelným přírodním zdrojem. Prvním učebním textem vydaným Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU a vydavatelstvím Druckvo je „Úvod do myslivosti – historie, zvyky, tradice“ mající za úkol vysvětlit a přiblížit vznik, smysl a společenskou úlohu české myslivosti, která se díky svému významu, stala součástí Seznamu nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky podle příkazu ministra kultury ČR č. 41/2008 a podle metodického pokynu MK čj. 3161/2009 – ORNK a rozhodnutím ministryně kultury ČR spis. zn. MI-S 18278 ze dne 23. 12. 2011. Mimo klasickou výuku předmětu myslivost je možné na FLD studovat speciální bakalářský studijní obor „Provoz a řízení myslivosti“, případně též doktorský studijní program se zaměřením na ochranu lesa a myslivost. Pro hlubší studium myslivosti jsou postupně vydávána specializovaná skripta z jednotlivých odborných disciplín zahrnujících široké spektrum činností nezbytných pro zvládnutí tak složitého oboru, jakým myslivost je.

269 detail
Skladem Sleva
Skladem Sleva

Publikace má podtitul „O literárních dílech a autorech od starověku až po současnost“. Čtenáře seznámí s nejvýznamnější světovou i českou literární produkcí a s jejími tvůrci. Jde o jedinečné dílo, ve kterém nakladatelství shromáždilo statě známého mysliveckého publicisty, znalce myslivecké kultury doc. MUDr. JAROMÍRA KOVAŘÍKA, CSc., publikované v průběhu třech desetiletí v různých mysliveckých časopisech, kalendářích, sbornících. Autor obdržel za tuto publikaci r. 2012 Uměleckou cenu ČMMJ za literární díla odborná.  Soubor statí předkládaný čtenářům je v našem i v cizím mysliveckém písemnictví zcela ojedinělý. Pojednání o konkrétních loveckých či mysliveckých spisech anebo o významných mysliveckých spisovatelích začal autor publikovat v 70. letech 20. století, v roce 1976; od té doby se touto tématikou zabývá nepřetržitě. Do roku 2010, tedy za 35 let počet takto zaměřených autorových statí dosáhl počtu přes 260! Časový rozsah zahrnuje nejvýznamnější tvůrce a jejich myslivecké či s myslivostí související spisy od starověku až po současnost. Studie byly uveřejněny většinou buď k výročí vydání pojednávaného díla anebo k význačným výročím - připomínkám životních dat autorů. Toto literární bohatství bylo publikováno v mysliveckých časopisech, kalendářích, sbornících, monografiích. Aby čtenář, myslivec i nemyslivec, získal ucelený přehled o tomto jedinečném literárním souboru, rozhodli jsme se autorovy rozptýlené statě soustředit buď v originálním znění nebo alespoň v souhrnných výtazích. Čtenář se tak dostatečně seznámí s rozsahem té nejvýznamnější světové i naší literární myslivecké produkce a s jejími tvůrci.

436 detail
Skladem
Skladem

Vyplněné evidenční listy zůstávají uložené u proškolené osoby po dobu dvou let a mohou být kdykoliv vyžádány ke kontrole úředním veterinárním lékařem, vykonávajícím veterinární dozor v příslušné oblasti.   Záznamník kromě záznamů o vyšetření obsahuje výňatek citace vyhlášky MZE č. 289/2007 Sb., ve znění vyhlášky MZE č. 61/2009 Sb. + krátký vysvětlující text. Rozsah je 100 stran z toho 90 stran záznamů.

65 detail
Skladem Doporučujeme
Skladem Doporučujeme

Kniha je určena laikům i profesionálům, kteří v ní naleznou spoustu doposud neznámých informací.  Kolektiv renomovaný autorů vedený Ing. Evou Průšovu se v ní zabývá současnou právní úpravou, odborným komentářem právních předpisů i z pohledu historie.  Tato publikace s jedinečným přístupem autorů kteří v ní uchopili problematiku tohoto složitého oboru, změny systematiky ověřování a činností s tím spojených, označování zbraní a střeliva, tlumičů hluku výstřelu z pohledu historie a především současnosti (na základě mezinárodněprávního závazku).   Doporučujeme pro orientaci v oboru i jako pracovní pomůcku, kde bude určitě velkým přínosem. Kniha je doplněna o kompaktní disk s produktovými katalogy a videoukázkami výrobce zbraní a jejich příslušenství – Česká zbrojovka Uherský Brod a výrobce nábojů – Sellier Bellot Vlašim.

429 detail
Skladem
Skladem

Publikace určená ke zkouškám žadatelů o zbrojní průkaz a žadatelům o jmenování zkušebním komisařem. Kniha obsahuje právní předpisy, zkušební otázky, popis manipulace se zbraní a povely při střelbě.   Teoretické a praktické zdokonalování ve střelbě a bezpečném zacházení se zbraní je základ úspěšného lovu nebo výsledku na střelnici, který závisí na všestranné dlouhodobé přípravě střelce. Střelecká dovednost je jednou z mnoha činností, která zahrnuje především dokonalou znalost zbraní, jejich vlastností a užití nábojů, velikost předsazení při letu terčů. Důležitý je i nácvik bezpečného zacházení, rychlého (automatického) ovládání, zalícení, zamíření, spouštění, postoj a poloha při střelbě s oporou i bez opory. Základní střelecké návyky i zlozvyky mnohdy střelce provázejí celé jeho aktivní období. MOTTO: Silné tělo činí i mysl silnou. Z různých druhů cvičení doporučuji střelnou zbraň. Je to přijatelné cvičení pro tělo a dává mysli důstojnost, zábavu a nezávislost. Míčové a podobné hry jsou pro tělo příliš prudké, a netříbí mysl. Nechť je střelná zbraň na tvých výletech nerozlučným společníkem.                                                                        Thomas Jefferson Zbraně pro lov, sport a sebeobranu vznikly jako první a zaniknou jako poslední.                                                                       Michail Kalašnikov  

285 detail
Skladem
Skladem

Jedinečná a oceněná publikace o ekonomice v současné české myslivosti. Co stojí myslivost v České republice?   Ekonomické otázky se v současné české myslivosti dostávají stále více do popředí zájmu myslivecké veřejnosti. Celospolečenské změny po roce 1989 vedly k obnovení historicky právně zakořeněné vazby práva lovu na vlastnictví honebních pozemků. Tato skutečnost zcela logicky vyústila v opakovanou rozsáhlou změnu myslivecké legislativy a v neposlední řadě k postupnému uvědomování si dlouhodobě přehlížených a neřešených ekonomických problémů ve vztahu k výkonu práva myslivosti. Je důležité si uvědomit, že současné pojetí myslivosti, specifikované v zákoně č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v platném znění (dále jen zákon o myslivosti), se vyznačuje širokým spektrem činností prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému. Ekosystémové pojetí myslivosti vytváří zcela nový rozměr pro veškeré myslivecké aktivity. Myslivost tím získává úlohu jednoho ze základních prvkůmoderního managementu přírody. Zcela zásadní, nejen ve vztahu k ekonomickým vazbám, je zákonné vymezení pojmu zvěře jako obnovitelného přírodního bohatství, které je předmětem mysliveckého hospodaření. Zvěř je v České republice, podobně jako ve většině středoevropských zemí, považována za „res nullius“, neboli věc nikoho. Toto právní postavení volně žijící zvěře má své kořeny v římském právu a současně má i svou logiku. Vychází ze skutečnosti, že se zvěř může volně pohybovat a neuznává majetkové hranice. Dokud není ulovena, není majetkem nikoho. Zákonem jsou vymezeny i pojmy „právo myslivosti“ a „chov zvěře“. Právo myslivosti je souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit, přivlastňovat si ulovenou či nalezenou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží, jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků. Chovem zvěře rozumíme odborné zásahy směřující k zachování rovnováhy mezi stavy spárkaté zvěře a jejím životním prostředím, udržování přírodní kvality genofondu zvěře, cílené zvyšování chovné kvality zvěře a úpravu stavů zvěře na stav optimální. Všechny tyto činnosti stojí na ekonomických základech. Chov zvěře, spolu s výkonem práva myslivosti je, mimo jiné, též hospodářským odvětvím, obhospodařujícím obnovitelné přírodní zdroje, které nejsou plně využívány lesní či zemědělskou výrobou. Navíc je spojen s intenzivními ochranářskými snahami, jak ve vztahu ke krajině jako životnímu prostředí zvěře, tak i ke zvěři samé. Kmenové (skutečné) stavy zvěře, spolu s přírodním prostředím skýtajícím zvěři potravu a úkryt, jsou základem mysliveckého hospodaření.  K naplnění povinností vyplývajících uživatelům honiteb ze zákona o myslivosti, v platném znění a dosažení žádoucí produkce zvěřiny a trofejí je nutné vynaložení nákladů spojených s péčí o zvěř, její ochranou a lovem. Suma veškerých nákladů potřebných k udržení životního prostředí zvěře a k trvalému využívání kmenových stavů zvěře nám podává též základní informaci o hodnotě tohoto přírodního bohatství.  Je překvapující, že ve společnosti řídící se principy tržního hospodářství, kde veškeré hospodářské aktivity jsou ekonomicky vyhodnocovány, můžeme konstatovat praktickou absenci tohoto přístupu právě na úseku myslivosti. Pro posouzení významu myslivosti v jejím ekosystémovém pojetí je nezbytně potřebné znát hodnotu vložených prostředků a lidské práce. Pouze na základě údajů o výši nákladů a výnosů (vstupů a výstupů) je možné získat skutečnou představu o významu myslivosti a jejího podílu na zachování živé přírody. Cílem této práce je vypracování vstupní analýzy ekonomické problematiky současné české myslivosti jak na úrovni obecné tak na úrovni praktické. Zabývá se obecnou problematikou ekonomiky využívání přírodních zdrojů, ekonomikou honiteb (nájem, provoz, výnosy) a ekonomickými dopady zákonem stanovených povinností uživatelů honiteb (myslivecký chov zvěře a zachování jejích předepsaných stavů, ochrana myslivosti, držení loveckých psů, myslivecká péče o zvěř v období nouze apod.), ekonomikou intenzivních chovů zvěře, ekonomikou myslivosti v nadstátních (členství v mezinárodních organizacích – CIC a FACE) a státních vazbách, v položkách přímých (poplatky za lovecké lístky, zbrojní pasy, průkazy zbraní, povinné pojištění) a státními dotacemi v oblasti mysliveckého vzdělávání, výuky a výzkumu.  Nedílnou součástí ekonomiky myslivosti je také zákonná povinnost úhrady škod způsobených zvěří na polních a lesních kulturách a ochrany proti jejich vzniku v nepřiměřené výši.  Složitost řešené problematiky je dána víceoborovým charakterem myslivosti, jako souboru činností prováděných v přírodě a rozličností místních přírodních a hospodářských podmínek. Snahou této práce je vytvořit rámcový přehled nákladů a výnosů v jednotlivých oblastech mysliveckých aktivit.

307 detail
Skladem
Skladem

Bibliofilie obsahující celkem 152 moudrých myšlenek, citátů, vtipných aforismů i sentencí rozdělených do sedmi kapitolek. Motto:   Nebezpeční jsou kmeti, kteří si pamatují minulost, ale nepamatují si, kolikrát už o ní mluvili.  

94 detail
Skladem
Skladem

Druhý díl skript rozšířený o názorné ilustrace, které slouží zejména k rozpoznávání jednotlivých druhů obratlovců nejen v přírodě. Knihu napsal opět pětičlenný kolektiv autorů pod vedením prof. Ing. J. Červeného, CSc. a je určena jako skriptum studentům lesního inženýrství. První díl představoval ucelenou textovou část, na kterou nyní navazuje praktická část, která názorně doplňuje charakteristiky popisovaných skupin obratlovců. Hlavní částí tohoto dílu je praktická příručka k terénnímu a následně i laboratornímu sledování lesnicky a myslivecky významných druhů našich obratlovců. Jedná se zejména o základy stopařství, určování pobytových znaků v přírodě, klíče k určování důležitých druhů podle vzhledu nebo podle kosterních zbytků a klíčů pro posuzování věku živé nebo ulovené zvěře. Nedílnou součástí skript je i přehled praktických cvičení, včetně grafických listů určených pro tvořivé opakování a doplňování vyučované problematiky. Bylo by dobře, kdyby se myslivci s obsahem knihy seznámili, alespoň pokud jde o ptáky a savce a kdyby byla kniha zařazena do knihoven okresních mysliveckých spolků.

446 detail
Skladem Doporučujeme Top produkt Novinka
Skladem Doporučujeme Top produkt Novinka
<<  1  2  3  4  >>

Košík
Váš nákup

nákupní košík je prázdný

Informace
Užitečné informace

- partneři -
OK
ANO   NE